top of page

De Beweging wil een Toontje hoger zingen


Vorige week trok een delegatie van het dagelijks bestuur van de Beweging naar Toontje, een kansarmoedewerking voor de inwoners van Ledeberg en Gentbrugge, en Kras, een koepel van armoedeverenigingen. Bedoeling van het bezoek was te kijken hoe we van elkaar kunnen leren en op welke vlakken we kunnen samenwerken, mét behoud van beider eigenheden.

Vzw Toontje is een armoedebasiswerking die al 26 jaar actief is in Oud-Gentbrugge. Ze beschikt over een onthaaldienst waar mensen in armoede elkaar kunnen ontmoeten en waar men terecht kan voor een gesprek of voor informatie over hulpverlening. Daarnaast organiseert ze voedselondersteuning en baat ze een tweedehandskledingwinkel uit. Heel succesvol is haar projectwerking ‘Happen en Klappen’, een initiatief rond ontmoeting en samen koken, volledig gedragen door mensen in armoede zelf. Er zijn een 70-tal vrijwilligers actief in de werking. Voorzitster Myriam De Bremme draait al mee van in het begin. Kras (Kring Rond mensen in Armoede in de Stad) is het samenwerkingsverband van 16 autonome armoedediensten in Gent en wordt gecoördineerd door Ria Roosens, die binnenkort met “verplicht” pensioen gaat. Uit haar formulering leiden we af dat ze ook na haar pensionering de strijd tegen armoede niet opgeeft.

‘Succes’

Beiden zijn we het erover eens dat het een schande is dat in onze welvarende samenleving nog steeds voedselondersteuning nodig is. Materiële hulpverlening maakt mensen afhankelijk van hulp. Het beperkt hun vrijheid en maakt het niet mogelijk om menswaardig te leven. We stellen vast dat steeds meer mensen er een beroep op moeten doen. Dat ‘succes’ heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat veel beroepskrachten uit de reguliere hulpverlening doorverwijzen naar deze diensten en dat voor veel mensen de uitkeringen ver onder het levensminimum blijven.

Het ‘succes’ maakt van wat de uitzondering zou moeten zijn steeds meer de norm. We merken een systematiek in de doorverwijzing en hebben de indruk dat de (federale) overheid de materiële steun stiekem incalculeert bij het vastleggen van de hoogte van de vervangingsinkomens. Men lijkt minder geneigd om grote inspanningen te doen voor het optrekken van de barema’s van de uitkeringen omdat de materiële ondersteuning goed werkt. De aanvullende steun van het Gentse OCMW is een kleine stap in de goede richting van het aanbod van meer zekerheid.

Recuperatie

We stellen ook vast dat steeds meer officiële ondersteuning voorwaardelijk wordt gemaakt. De cliënt dient zich te onderwerpen aan steeds meer voorwaarden, wil hij nog de steun van de diensten blijven ontvangen. Bij mensen in armoede voedt dat het gevoel een tweederangsburger te zijn.

Nog een vaststelling: steeds meer overheidsdiensten doen een beroep op vrijwilligers. Het is positief dat solidariteit en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd. Maar het mag de overheid niet ontslaan van haar plicht een toegankelijke en professionele dienstverlening te organiseren.

Tot slot stellen we vast dat schaarste in de sociale voorzieningen wordt gecreëerd of in stand gehouden. Het grote tekort aan sociale woningen is hier het meest treffende voorbeeld van. Die schaarste zet groepen armen tegen elkaar op en is een voedingsbodem voor racisme en onverdraagzaamheid. Jammer genoeg wordt deze verdeeldheid vandaag politiek gerecupereerd.

Elkaar versterken

Zowel de Beweging als Kras vinden een nauwere samenwerking een grote meerwaarde. We stellen vast dat we grotendeels dezelfde visie op armoede delen. Beiden gaan we uit van het onvoorwaardelijk respect voor de arme en de noodzaak om de armoede structureel te bestrijden.

We merken dat onze werkingen op elkaar kunnen aansluiten. Mensen van de Beweging kunnen ook in deze dienst luisteren naar het verhaal van mensen in armoede. Op plaatsen als Toontje zijn veel armen aanwezig en is de noodzakelijke veiligheid aanwezig om tot een gesprek over armoede te kunnen komen.

Voor de Krasdiensten kan de themagerichte werking van de Beweging een stap vooruit betekenen in de opvolging van de signalen die zij in hun werking opvangen.

Voor beide organisaties is het een meerwaarde om elkaars werking te kennen.

De Beweging maakt deel uit van een andere koepel, het Netwerk tegen Armoede. Dat hoeft echter een samenwerking met de Kras-koepel niet in de weg te staan. Die samenwerking kan de Beweging helpen om één van haar belangrijkste doelstellingen te realiseren: de stem van de mensen in armoede luider te laten klinken.

Kras Gent

Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent

+32 487 73 99 75

Welzijnsschakel Toontje

Louis Van Houttestraat 62, 9050 Gentbrugge

+32 9 232 00 76

bottom of page