top of page

Geef kwetsbare leerlingen na de paasvakantie ondersteuning op school


Als de scholen ook na de paasvakantie dicht blijven, dreigt de onderwijskloof tussen leerlingen onoverbrugbaar te worden. Zeker als er ondertussen ook nieuwe leerstof aangereikt wordt. Daarom pleiten Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, ATD Vierde Wereld en Samenlevingsopbouw voor maximale ondersteuning op de school zelf voor leerlingen die dat nodig hebben.

Ook nu is de schoolopvang toegankelijk voor (onder andere) kinderen uit een kansarm gezin. “Dat is een goede zaak en wordt na de paasvakantie best versterkt”, zegt coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. “Met een aangepast lesprogramma voor leerlingen die op school opgevangen worden of op zijn minst via contactmomenten met leerkrachten.”

De armoedeorganisaties kaartten eerder al het Mattheüs-effect aan van de preventiemaatregelen tegen de corona-crisis, op vele domeinen maar ook en vooral in het onderwijs. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben thuis niet altijd een geschikte ruimte om te studeren, missen een laptop (of moeten die delen met broers en zussen) en kwaliteitsvolle internetverbinding.

De organisaties juichen toe dat hierin stappen gezet worden, onder meer door het gebruiksklaar maken en verspreiden van laptops onder kwetsbare gezinnen en het aanbod dat Telenet en Proximus deden om die gezinnen toegang te geven tot gratis accounts. Daarmee kunnen ze gebruik maken van het netwerk van beide operatoren.

Positieve stappen, maar die wellicht niet volstaan om echt alle kwetsbare gezinnen te bereiken. Zullen die laptops tot bij alle gezinnen raken? En het aanbod van Telenet en Proximus zal voor een deel van de gezinnen een oplossing zijn, maar niet voor alle. Beide operatoren geven zelf aan dat de kwaliteit van zo’n gratis internetconnectie sterk afhangt van de locatie waar je inlogt.

Daarom moet ook gekeken worden naar een aangepast lesaanbod op de school zelf, specifiek voor de kinderen die ook na de paasvakantie op school opgevangen worden. Dat kan ook uitgebreid worden naar leerlingen die het moeilijk hebben voor bepaalde vakken, los van de inkomenssituatie van de ouders. Nieuwe leerstof kan dan in kleinere groepjes aangeleerd en ingeoefend worden. Er komt misschien ook ruimte voor remediëring en/of verdieping. Of scholen kunnen contactmomenten organiseren waarop leerlingen in kleine groepjes bijles kunnen krijgen of problemen met de nieuwe leerstof kunnen aankaarten.

De armoedeorganisaties vragen bovendien dat scholen zich beperken tot essentiële leerstof die nodig is om de eindtermen te halen. Leerkrachten die vakken geven waarvoor dat minder essentieel is, of waarvoor de eindtermen al gehaald zijn, kunnen dan andere taken krijgen. Dat is zinvol voor alle schoolgaande kinderen, welke achtergrond ze ook hebben.

De onderwijskloof was al een probleem voor de corona-crisis en dreigt nu verder uitgediept te worden. Dat moeten we te allen prijze vermijden, want de gevolgen (leerachterstand, schooluitval, minder kansen op de arbeidsmarkt) zullen anders nog jaren doorwerken.

Netwerk tegen Armoede (David de Vaal)

Samenlevingsopbouw (Kristel De Vos)

Welzijnsschakels (Hanne Geukens)

Welzijnszorg (Koen Trappeniers)

ATD Vierde Wereld (Marijke Decuypere)

bottom of page