top of page

17/10/17: Onze eisen op de dag van verzet tegen armoede!

Eén op acht mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit omwille van onder andere financiële problemen. Maar gezondheid verdraagt geen uitstel. Hoogopgeleide mensen leven maar liefst 19 jaar langer in goede gezondheid dan laag opgeleiden. Gezondheidsproblemen werken negatief door in andere levensdomeinen zoals werk, huisvesting of vrije tijd. En de sociale uitsluiting op deze levensdomeinen liggen op hun beurt weer aan de basis van veel gezondheidsproblemen. De gezondheidskloof moet gedicht worden! Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle, betaalbare gezondheidzorg!

Op 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede, komen mensen in armoede op voor een betere en toegankelijkere gezondheidszorg. Dit zijn onze eisen:

Zorg ervoor dat mensen hun rechten opnemen!

Veel mensen die recht hebben op een leefloon nemen dat niet op. Omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben, omdat ze het niet durven vragen, omdat niemand hen daarbij helpt. En dat geldt ook voor andere tegemoetkomingen. Mensen zijn soms jaren in begeleiding bij een dienst, zonder dat ze attent gemaakt worden op hun rechten. Wij willen dat sociale diensten proactief inzetten op het realiseren van rechten. Dat kan door plaatsen waar mensen komen aan te grijpen om mensen te wijzen op hun rechten en hen toe te leiden. Diensten gaan er nog te veel van uit dat mensen zelf wel tegemoetkomingen zullen vragen. De verantwoordelijkheid ligt te veel bij de persoon in armoede. Ook de automatische toekenning van rechten zou een hele verbetering zijn.

Voorzie begeleiding die aansluit bij de noden van mensen in armoede!

Wij vragen voldoende mogelijkheden tot psychosociale begeleiding die vertrekken bij de hele brede levenscontext van mensen in armoede. Armoede heeft gevolgen voor alle facetten van het welzijn van mensen. Begeleiding die zich beperkt tot psychologische ondersteuning biedt geen antwoord op de complexiteit van de armoedeproblematiek. Mensen moeten hun hele verhaal en al emoties kunnen delen om vandaaruit samen oplossingen te zoeken. Daarvoor zijn goed opgeleide, betrokken hulpverleners essentieel. We verwachten van hulpverleners dat ze de leefwereld van mensen in armoede kennen en vertrouwd zijn met de complexiteit van deze problematiek. Zoniet blijven mensen in de kou staan.

Vlaamse en Federale steun voor de wijkgezondheidscentra!

In het wijkgezondheidscentrum kunnen mensen terecht voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg zonder financiële drempels. Wijkgezondheidscentra werken wijkgericht en multidisciplinair. Zij bieden zorg in de buurt waar mensen wonen. Het derdebetalerssyteem beperkt er zich niet tot de consultatie van de huisarts, maar gaat ook over de behandeling door een kinesist of een tandarts. De centra hebben hun meerwaarde bewezen. Wij verzetten ons tegen besparingen in de uitbouw van de wijkgezondheidscentra en eisen meer investeringen in deze sector.

Contact:

Elle Mieke Winten | coördinator Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen | +32 486 945 984

bottom of page